+31(0)6-3651 5130

10:00-21:00

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1.   SLOEP050 / SLOEPHURENGRONINGEN

Artikel 1: Aansprakelijkheid
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, persoonlijk letsel of schade van welke aard (bijvoorbeeld aan uw eigendommen) dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 2: Algemene regels
–      Indien er gebruik gemaakt wordt van een schipper van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN, deze is altijd de baas aan boord. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt. Veiligheid gaat altijd voor.
–      Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN.
–      Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!
–      Ook bij wangedrag heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Passagiers
Op de website sloep050.nl / sloephurengroningen.nl staat voor de gehele vloot aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen per boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden.

Indien u een van onze arrangementen met catering heeft besteld dan horen wij uiterlijk een week voor afvaart wat het definitieve aantal passagiers gaat worden. Eventuele correcties die daarna worden doorgegeven, worden voor afvaart met u verrekend. Zijn er op de dag zelf minder passagiers dan ons is doorgegeven dan berekenen wij de kosten op basis van het aantal geboekte passagiers en kunnen dus geen restitutie aanbieden voor deze personen.

Artikel 4: Vaartijden
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN vaart van zondag t/m donderdag van 09:00 uur tot 22:30 uur.
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN vaart van vrijdag en zaterdag van 09:00 uur tot 23:30 uur
De vaartijden van uw tocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw vaartijd afgaan.

Artikel 5: Regen of extreem weer
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft vanwege de kans op regen een annuleringsbeleid “mooi weer garantie” wat gericht is op slecht weer zoals regen. De voorwaarden gelden alleen voor jouw gereserveerde vaartocht.

Voorwaarde voor het niet door laten gaan van de vaartocht vanwege het weer wordt 24 uur voor aanvang van de vaartocht bekend gemaakt er wordt er gekeken naar: deze link van buienradar:

https://www.buienradar.nl/weer/groningen/nl/2755251/5daagse

Op het tijdstip van aanvang vaartocht wordt er 1,9 mm of meer neerslag verwacht! Wanneer op buienradar tijdens de vaartocht in het volgende uur wel regen wordt verwacht (alleen bij een twee uur of langer durende vaartocht) dan zal SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN in onderling overleg met de opdrachtgever bekijken 24 uur van te voren of de geplande vaartocht wellicht naar voren gehaald kan worden of qua duur inkorten in plaats van 2 uur naar slechts 1 uur. Wanneer blijkt dat gedurende de gehele vaartocht de verwachting is dat het gaat regenen 1,9 mm of meer dan zal  SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN de opdrachtgever informeren via de mail dat de vaartocht niet door zal gaan op basis van buienradar.

SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN vaart deels met open boten. Op sloep050.nl vindt u per boot precies hoe deze eruit zien. Alle boten zijn voorzien van poncho’s en warme fleece dekens aan boord. Wanneer tijdens een tocht harder gaat regenen dan kan er tijdelijk onder de vele bruggen worden geschuild.

Een tocht die eenmaal is begonnen kan niet meer worden geannuleerd vanwege regen.

SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN behoudt zich het recht voor om een tocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren i.v.m. de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er bij de weersverwachting 24 uur van te voren alles er goed uit ziet en dat er op de dag zelf toch een buitje valt dan zijn er altijd nog poncho’s en warme fleece dekens en kan de schipper de boot onder de vele bruggen even stil liggen.

Artikel 6: Op- en afstapplaats
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN start altijd vanaf de steiger ter hoogte van Preadiniussingel 47 in Groningen. Wij liggen dan aan de steiger afgemeerd, zodat u eenvoudig in en uit kunt stappen. Wilt u een opstapplaats ergens anders in Groningen dan kan dit in onderling overleg. Wij berekenen dan voor-vaar-kosten, deze worden bij de prijsopgaaf bekend gemaakt.

De vaartocht eindigt bij de locatie waar u ook bent op gestapt. Wanneer u op een andere plaats dan de de steiger ter hoogte van Preadiniussingel 47 in Groningen wilt uitstappen, dan is dit mogelijk. Wij brengen dan wel terug-vaar-kosten in rekening.

Artikel 7: Boeking
Een boeking is pas definitief als u per e-mail een bevestiging en factuur van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft ontvangen met uw volledige naam, adres, postcode en woonplaats. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden zoals wordt aangegeven onder het artikel 12 “Annulering”.

Artikel 8: Wijziging Boeking door opdrachtgever
Een boeking kan ten allen tijde kosteloos worden gewijzigd, tenzij er sprake is van catering aan boord. Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar boven wordt gewijzigd dan zal de cateraar bepalen of hij de extra personen kan leveren. Indien de cateraar kan leveren dan dienen de extra personen het normale arrangementstarief te voldoen.

Artikel 9: Wijziging boeking door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN
Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Bijvoorbeeld een gelijkwaardige boot van een derden partij die door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN wordt ingehuurd om de geboekte vaartocht te kunnen realiseren.

Artikel 10: Opzegging boeking door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN
SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers van 6.

Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN gerechtigd de tocht aan te passen, zodanig dat er in ieder geval een vaartocht kan plaats vinden met aangepaste vaarroute.

SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden. SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN is afhankelijk van waterstanden. Indien het waterpeil extreem is gestegen of gedaald kan SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN niet varen en heeft zij het recht om een boeking te annuleren.

SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Betaling
Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever pas definitief indien u onze Sloep050-prijsopgaaf heeft goed gekeurd via de e-mail met uw volledige naam en achternaam adres + huisnummer postcode en plaatsnaam aan ons heeft doorgegeven. De betaling kan bij ons via een tikkie of contant direct na de vaartocht. U ontvangt van ons een verkoopfactuur.

Artikel 12: Annulering
De opdrachtgever kan de Sloep050-reservering annuleren door een kennisgeving aan SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Voor een annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van de annulering.

Bij annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang vaartocht is geheel kosteloos.

Bij annulering 7-14 dagen voor aanvang vaartocht wordt 25% van de overeenkomst in rekening gebracht.

Bij annulering minder als 7 dagen voor aanvang vaartocht wordt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht.

Wordt de reservering binnen 24 uur voor aanvang vaartocht geannuleerd, dan zal het volledige overeengekomen bedrag 100% aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 13: Veiligheid
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Er mag geen afval, glaswerk, voedsel en boot-inventaris overboord gegooid worden. Het gooien van voorgaande items zal leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht. Voor kinderen zijn er desgewenst zwemvesten te verkrijgen bij de aanvang van de tocht. Gelieve dit van te voren aangeven bij uw aanvraag.

Artikel 14: Consumpties aan boord
Het is NIET toegestaan om op vaartochten van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN eigen dranken en hapjes mee te nemen.

Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit.

Artikel 15: Klachten
Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de vaartocht, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN. Heeft de vaartocht of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 16: Bevoegde rechter en Nederlands recht
Op alle overeenkomsten gesloten met SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Gebruik van uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt automatisch in onze database bewaard. We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN. Deze toestemming is op elk moment door u weer in te trekken. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.

 

Foto en/of videomateriaal 

Tijdens de rondvaarten en boottochten van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN  kan het voorkomen dat de schipper, of derden ingehuurd  door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN, foto en/of videomateriaal vast leggen van u en de overige opvarenden. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website, ons Facebook / Instagram account, ons Twitter account en communicatie, marketing- of service-doeleinden van SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN.
Als een opdrachtgever een definitieve boeking bij SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN heeft geplaatst, geeft de opdrachtgever toestemming om tijdens de vaart foto en/of videomateriaal vast te laten leggen door SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN

 

Algemene voorwaarden 2014 SLOEP050/ SLOEPHURENGRONINGEN

Scroll naar boven